Naturskyddsföreningen Sörmland överklagar Trafikverkets beslut

Överklagat beslut: ”Fastställelse av vägplan för Infart västra Trosa samt förändring av kommunalt väghållningsområde och indragning av väg, Trosa kommun, Södermanlands län”.

Sammanfattning

Infart Västra Trosa medför ökande utsläpp av växthusgaser och planeras i en tid då alla åtgärder behövs för att minska utsläppen med hänvisning till klimatkrisen.

En väg som planeras i ett område med extremt dåliga geotekniska förutsättningar och vars influensområde har betydande och negativ påverkan på tätortsnära grönområden samt riksintressen för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård. En väg med tillhörande storskaliga expansionsplaner i perifera, bilberoende, lägen som skulle kunna ersättas med exploateringsalternativ som har långt mindre miljö- och klimatpåverkan.

Ett vägprojekt som vi inte kan anse förenligt med svensk lagstiftning (miljöbalken, klimatlagen, plan- och bygglagen) och de åtaganden som Sverige har gjort på klimatområdet. Naturskyddsföreningen utvecklar nedan sin argumentation för att Infart Västra Trosa inte har stöd i lagstiftningen samt varför Trafikverkets beslut att fastställa vägplanen därför bör upphävas av regeringen.

Yrkanden

Naturskyddsföreningen yrkar på att regeringen beslutar att upphäva Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplanen för Infart Västra Trosa.

Hemställan

Naturskyddsföreningen Sörmland hemställer om möjlighet att utveckla sin talan i detta överklagande till den 25 mars 2019.

Läs hela motiveringen till varför Naturskyddsföreningen Sörmland anser att beslutet att fastställa vägplanen för Infart Västra Trosa ska upphävas: 190224 – överklagande av vägplan för Infart Västra Trosa, TRV 2018-52334  (pdf)