Rapport från riksstämman 2021

Hej medlemmar i Sörmland!

Nu är riksstämman över och en rad viktiga beslut har fattats. Stämman har bland annat tagit ställning för att det ska ut mer resurser till den lokala folkrörelsen. Det är första gången sedan årtionden som resurser utöver 35 % av medlemsavgifterna ska återföras. Verkligen roligt och det ger stärkta möjligheter att öka vår påverkan och bli mer attraktiva som folkrörelse.

Länk till Riksstämman i VoteIt: https://naturskyddsf.voteit.se/riksstamma-2021/

Stämman beslutade bland annat:

 • att ge riksstyrelsen i uppdrag att möjliggöra att även gåvor till Naturskyddsföreningen från allmänheten (som inte är riktade gåvor till något specifikt projekt) skall fördelas i enlighet med §7 i stadgarna. Vid beslut om motion 44.

Kommentar: Detta är något som det har talats om så mycket genom åren. Att gåvor till föreningen även ska sila ner till kretsar och länsförbund. Och nu hände det!

 • att uppdra till riksstyrelsen att från och med januari 2023 säkerställa att länsförbunden tilldelas resurser som möjliggör bemanningsnivå motsvarande 1,5 heltidstjänster per regionalt kansli.
  Vid beslut om motion 49.

Vänliga hälsningar

Karl-Axel Reimer, ordförande Naturskyddsföreningen Sörmland


Rapport och detaljerad sammanfattning nedtecknad av Lillian Lundin, verksamhetsutvecklare för kansli Gävle-Dala.

(lite redigerad)

Riksstämman tog beslut om att höja medlemsavgifterna. Fr o m 2022 kommer det att kosta 360 kr (30 kr/mån) för enskild medlem och 420 kr (35 kr/mån) för familj. Ungdomsavgiften står kvar på 195 kr (16 kr/mån). Verksamhetsriktlinjerna ”Framtidsstrategin” förlängdes till nästa riksstämma som hålls 2023. Rikskonferensen hålls i Mora 2022!

Några av de motioner som antogs handlade om att Naturskyddsföreningen ska verka för att:

 • öka konsumtionen av ekologiska livsmedel
 • fossila bränslen ska förbjudas 2030 med hänsyn till människors och regioners olika förutsättningar
 • kalhyggen ska fasas ut
 • småskalig vattenkraft och gamla dammanläggningar med höga kulturvärden förses med moderna miljövillkor och miljöanpassas i de fall de bibehålls

Föreningen ska även:

 • utöka det politiska påverkansarbetet på EU-nivå för att stärka de internationella kraven på Sveriges skogsbruk och förstärka arbetet med skogsfrågor med fokus på företag i de största konsumentländerna av svensk skogsråvara
 • ta fram en policy om sötvatten
 • driva frågor om hållbar samhällsekonomi
 • jobba mer strukturerat med hållbar stadsplanering
 • ordna en nationell skogskonferens
 • ta fram en handledning om de globala målen
 • hålla regionala möten om omställning

Andra beslut som togs var att uttala stöd för en lag som förbjuder affärer att slänga duglig mat, kommunicera att Sverige ska ratificera förbudet mot kärnvapen, lyfta klimatlära i skolan, utröna om storföretagens rabatt på el är rimlig, kommunicera de positiva aspekterna av en hållbar omställning samt uppmana kretsar att få sin kommun/region att ansluta sig till Klimatkommunerna, Borgmästaravtalet och söka breda samarbeten i klimatfrågan.

Mer ekonomiska resurser kommer att tillfalla lokal och regional verksamhet – äntligen! Bland annat ska medel från gåvor sippra ner i föreningen och de reg. kanslierna bemannas med 1,5 tjänst fr o m 2023. Föreningen ska se till att fler medlemmar anger e-postadress, förtydliga nätverkens och samordnarnas roll, utveckla en övergripande IT-strategi för hela föreningen så att klimatpåverkan och onödig elanvändning minimeras och göra en stadgeöversyn.

Johanna Sandahl omvaldes till riksordförande. Bland de nya ledamöterna kan nämnas Lars Vaste Andersson, som tidigare under många år arbetat inom föreningen, och Emma Andersson Barkas, som entusiastiskt föreläste om lupinbekämpning på vårt webbinarium i våras. I riks valberedning ingår numera Sandra Johansson från Ludvika.

Det hölls föreläsningar om kärnkraft, miljösegrar och ekologisk odling i Uganda. Riksstämman antog ett uttalande om strandskydd. Sammanfattningsvis en spännande riksstämma med digitala för- och nackdelar. Den ska utvärderas och förslag på hur framtida stämmor kan förbättras med digitala hjälpmedel ska tas fram.

Silverfalken till Risbergs

Stort och innerligt grattis till Barbro och Lennart Risberg i Hofors-Torsåker som fick Naturskyddsföreningens pris Silverfalken! Läs motiveringen här: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/fem-tog-emot-silverfalken-pa-arets-riksstamma

Skogspriset till Östers

Naturskyddsföreningens skogspris gick till Leif och Cecilia Öster på Dalagård utanför Avesta för sin satsning på hyggesfritt skogsbruk och turism. Stort grattis! https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/skogspris-delades-ut-hyggesfritt-skogsbruk-och-samisk-kamp