God Politisk Påverkan i praktiken

Beslut om Poppelodling på Tureholmshalvön återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Naturskyddsföreningen Sörmland vann nyligen/i fredags en dom hos Mark-och miljödomstolen.

Föreningen överklagade länsstyrelsens beslut att godkänna en odling av poppel för energiändamål på ett antal åkrar på Tureholmshalvön. Fortsatt etablering av energiskog i området skulle begränsa rekreationsmöjligheterna för kommunens invånare och påverka landskapsbilden för lång tid framöver. De aktuella områdena ligger inom strandskyddsområde och här finns även områden som omfattas av det generella biotopskyddet, såsom åkerholmar och småvatten, som behövde beaktas.

Det är viktigt att åtgärder som dessa prövas ordentligt och att alla aspekter utreds säger Karl-Axel Reimer, ordförande för Naturskyddsföreningen Sörmland.

Prövningen av domstolen begränsades till det allmänna intresset av att inte naturmiljön skadas. Mark och miljödomstolen anser att  länsstyrelsen skulle ha vidtagit ytterligare åtgärder med anledning av anmälan. Ärendet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning, innefattande ett ställningstagande i fråga om eventuellt förbud eller försiktighetsmått till skydd för landskapsbilden.
Domen vinner laga kraft den 10 april om den inte överklagas.

Före och efter bilder på poppelplantering (från annan plats) Före och efter poppelplantering, 210110