Naturskyddsföreningen Sörmland drivande i en betydelsefull dom.

”Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober en epokgörande dom, som nu öppnar dörren för att överklaga så kallade ”samrådsbeslut” enligt miljöbalken 12 kap. 6 § i samband med skogsavverkningar.” säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Domen leder till att det i framtiden är viktigt att begära ”tillsynsåtgärder enligt samrådsreglerna i miljöbalken 12 kap. 6 §” om man får kännedom om en avverkningsanmälan som hotar stora naturvärden.

Man bör förklara varför naturvärdena är så stora att avverkningen kommer att ”väsentlig ändra naturmiljön” och att Skogsstyrelsen därför måste besluta om förelägganden (och/eller förbud) för att spara dessa värden. Man bör särskilt peka på fridlysta arter och rödlistade arter och kräva ett skriftligt beslut. Kartor och koordinatsatta fyndplatser och bevis i form av fotografier är också bra att bifoga.

Som Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland, visat kan det sedan vara värt att överklaga besked från Skogsstyrelsen som går föreningen emot – även om de inte har formen av beslut!

Målet rörde en anmälan om avverkning från AB Hvalfisken i ett område i Trosa med nyckelbiotoper som planerades bli naturreservat. Föreningen överklagade med hänvisning till att Skogsstyrelsen inte tagit tillräckliga hänsyn till bland annat bestånden av orkidén knärot och de nyckelbiotoper som upptog 60 procent av området.

Skogsstyrelsen borde ha förbjudit avverkningen eller åtminstone beslutat om förelägganden när man hållit 12:6-samråd. Skogsstyrelsen ansåg tvärtom att beslutet inte var överklagbart, man hävdade rentav att de inte hade fattat något beslut – alls. De skrev att deras ställningstagande vid 12:6-samråd inte utgör ett beslut i juridisk mening eftersom att de inte beslutat om föreläggande eller förbud enligt miljöbalken.

Naturskyddsföreningen i Sörmland vann emellertid både i första instans och i Mark- och miljööverdomstolen, som ansåg att det rörde sig om ett beslut – trots att man inte rubricerat dokumentet så – och att föreningen hade rätt att överklaga.

Här är en länk till mark- och miljödomstolens beslut 2020-10-28: m-13871-19-dom-2020-10-28.pdf (domstol.se)