Naturskyddsföreningen Sörmland ger ett hedersomnämnande till kommunstyrelsens ordförande Urban Granström

Till Urban Granström, Nyköpings kommun

Uttalande vid Naturskyddsföreningen Sörmlands länsstämma 2019-04-13

****************************************************************************

Naturskyddsföreningen Sörmland ger ett hedersomnämnande till kommunstyrelsens ordförande Urban Granström för Nyköpings kommuns beslut att förvärva skärgårdshemmanet Horsvik vid Sörmlandskusten

Horsviks gård är Sörmlandskustens bäst bevarade skärgårdshemman. Byggnadernas och odlings- landskapets samlade kultur- och naturvärden är mycket höga. Gården hörde till Hånö Säteri från 1300- talet och övergick år 1954 till Atomenergi och Studsvik Nuclear. Släkten Källman arrenderade och drev gården med småskaligt jordbruk och fiske från 1870 till för några tiotal år sedan. Hagmarkerna har en artrik flora och är utsett till Natura 2000-område enligt EU:s art- och habitatdirektiv till skydd för den biologiska mångfalden.

Många års försök att skydda Horsvik som natur- eller kulturreservat har hittills varit utan resultat. Sedan ägaren Studsvik Nuclear hade förklarat sig vilja sälja gården med tillhörande marker, beslutade Nyköpings kommun att köpa den år 2018. Syftena var att ta ansvar för skötseln av hus och mark och göra området tillgängligt för allmänheten.

Det var ett både modigt och framsynt beslut. Modigt för att i kärv ekonomi och hård politisk motvind stå fast i övertygelsen om ett strategiskt klokt förvärv. Framsynt genom att det möjliggör åtgärder som långsiktigt gör skärgårdsnaturen vid Horsvik både åtkomligt och tillgängligt för alla. En utredning har inletts om Horsviks framtida utveckling, på kort sikt t.ex. nya djurhägnader, byggnadsvård, parkering. På längre sikt t.ex. utomhuspedagogiska verksamheter, naturguidningar, enkelt logi.

Äran ligger främst hos kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. Bland de många andras starka engagemang och värdefulla insatser inför beslutet ska nämnas företrädarna för MP och V, kommunens tjänstemän inom avdelningen Samhällsbyggnad, Studsvik Nuclear samt föreningen Horsviks vänner.

Naturskyddsföreningen Sörmland hoppas att Nyköpings kommun även långsiktigt ser till att ägandet, förvaltningen och skötseln av Horsvik kan ske med det överordnade syftet att tillgodose allmänhetens natur- och friluftsintressen. Förslagsvis genom att inrätta området som naturreservat.

Kontaktuppgifter Naturskyddsföreningen Sörmland:
Ordförande Karl-Axel Reimer, tfn 070-404 1818, karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se


Ordförande Karl-Axel Reimer säger i en kommentar:

Urban Granström drev igenom ett storartat beslut. Föreningen hoppas nu att Horsviks gård och Natura 2000-området kommer att skyddas och förvaltas till glädje och nytta för många generationers besökare.

Hedersomnämnande (som PDF för utskrift)