Yttrande gällande vägplan för Infart Västra Trosa

Naturskyddsföreningen Sörmland har yttrat sig gällande vägplan för Infart Västra Trosa. Föreningen anser att projektet bör avbrytas och har motiverat detta ställningstagande utifrån olika aspekter:

1. Hunga strövområde och Trosaåns dalgång behövs som natur-, kultur- och friluftsområde.

2. Kulturlandskapet kring Tureholms slott och mot Västerljung bör inte trafik- och bullerstöras.

3. Ådavägens (väg 218) trafikbelastning är redan kritisk.

4. Utveckling av bostadsområden i Trosa tätort är fullt möjlig utan att Infart Västra Trosa byggs.

5. Vi behöver ta klimatkrisen på allvar. Inte förvärra problemet.

6. Lokalisering av bostadsområden som satelliter kring tätorten bidrar inte till hållbar stadsstruktur.

7. Trosa kommun väljer det mest miljöpåverkande alternativet.

Vidare ifrågasätter föreningen flera beskrivningar och bedömningar i handlingarna. Hela yttrandet kan du läsa här: Yttrande gällande vägplan Infart Västra Trosa