Strandskydd

 Policydokument 130507

Reviderat 130902, 131003

2013-12-11

 

Naturskyddsföreningen Sörmland och strandskyddet

Besökstrycket på stränderna ökar från en redan stor befolkning. Vistelse i natur främjar hälsan och det är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Vi vill alla ha möjlighet att vistas längs stränder, det ger oss härliga upplevelser. Det flesta människor har dock ingen egen strand att vistas vid utan är hänvisade till allmänna stränder. Därför måste vi slå vakt om de allmänna stränderna och värna dessa, på kort och lång sikt. Strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken är det juridiska skydd som stränderna har.

Strandområden är också värdefulla för naturen som sådan. Här finns ofta förutsättningar för artrikedom och hög biologisk aktivitet. I strandområden finns ofta viktiga föryngringsområden för olika djur. För den biologiska mångfalden inom den högre faunan är strandskyddszonen viktig, det gäller till exempel revirkrävande fåglar.

Tillgängliga stränder kan också vara en positiv utvecklingsfaktor för en kommun, om de används utan att värdena urholkas. Kommuner som förstår att förvalta dessa värden skapar mycket goda förutsättningar för t ex besöksnäringen.

Naturskyddsföreningen anser

  • Att strandskyddet skall värnas på kort och lång sikt.
  • Att strandområden gärna bör utnyttjas aktivt om det kan ske utan att värdena för människa och natur försämras.
  • Att det är särskilt motiverat att bibehålla och förvalta stränder väl i tillväxtområden som Sörmland.
  • Att samhället behöver ha beredskap för ett växande besökstryck i vår natur. För Sörmlands del så är Mälaren, Båven och östersjökusten bland de områden som kanske har störst allmänintresse för Mälardalen. Det motiverar en särskild eftertanke vid eventuella exploateringar och motiverar ett utökat strandskydd till 300 m.                                                                                                                         

Naturskyddsföreningen i Sörmland värnar strandskyddet

  • För att det idag och i framtiden skall finnas riklig tillgång till stränder för människor – bra för folkhälsan
  • För att värna det rika växt- och djurliv som finns längs stränder – vi behöver mångfald
  • För du och din familj skall kunna fiska, promenera och vistas 

Grundsyn strandskydd rev 2013-12-11 (pdf)