Historik

I början av 40-talet bildades i Nyköping, Naturvetenskapliga sällskapet av några naturvetenskapligt intresserade personer med överläkaren på Sankta Annas sjukhus, Otto Brundin, som initiativtagare. Sällskapet anslöts till Svenska Naturskyddsföreningen.

Man anlitade olika experter för inventeringar och utredningar av fågelliv, flora, geologi, mm i Nyköpings omgivningar. Man tog också initiativet att bilda Hartsölunds, Valvaängs och Linuddens naturreservat samt Trutbådans och Hartsös fågelskyddsområden.

1953 kom nya statliga direktiv om naturskydd och sällskapet beslutade 1954 att bilda en länsorganisation med uppgift att tillvarata naturintressen. Namnet blev Södermanlands Läns naturvårdsförbund. Landshövding Bo Hammarskjöld valdes till ordförande och förbundet blev i stor utsträckning ett samarbetsorgan mellan länsstyrelsen och länets 30 kommuner som i sin tur utsåg ett eller två naturvårdsombud från varje socken. Under kommunreformen i början av 1970-talet ansåg de nya storkommunerna att Naturvårdsförbundet spelat ut sin roll och att kommunala nämnder och förvaltningar skulle handha miljö- och naturfrågorna. 1974 ombildades därför förbundet till en fristående förening med namnet Naturskyddsföreningen i Södermanlands län. Namnet ändrades 2012 till Naturskyddsföreningen Sörmland.

Naturskyddsföreningens länsförbund engagerar sig i övergripande frågor som rör Sörmland. I länsförbundets styrelse ingår nio ledamöter som är valda av årsstämman. Minst varannan månad träffas styrelsen för att hantera sina frågor, ofta en mycket omfattande dagordning med många olika ärenden. Ofta är det remisser från myndigheter som skall besvaras. Vi får ofta reservatsförslag, naturvårdsplaner, vattenplaner och liknande dokument för att lämna synpunkter. Länsförbundet arrangerar även konferenser för kretsarna i länet för att utveckla föreningens verksamhet. Då behandlas olika teman och utvecklingsfrågor som föreningen prioriterar. Vi har också regelbunden kontakt med riksorganisationen. Då träffar vi även de andra länsförbunden i Sverige.

På stämman 2013 antogs nya stadgar. De är anpassade till de nya stadgar som riks antog i Falkenberg 2012. Stadgar beslutade av stämman 2013-04-20