Planerad skjutbana för Svenska Jägareförbundet vid Öster Malma

Uppdatering 2014-01-11:
Den här texten skrevs för en del år sedan. Vi funderade på om den ska flyttas över till ”nya webben”. Kanske är det ännu av visst intresse. Exemplet visar ju att det kan löna sig att utnyttja rätten att överklaga. Med bra argument kan det gå att övertyga en miljödomstol om att länsstyrelsens beslut bör ändras. Vi behåller länkarna till en del av handlingarna i ärendet ett tag till. På rikskonferensen i Eskilstuna 2011 uppmärksammade rikskansliet (riksstyrelsen?) länsförbundets arbete i ärendet.
==== Här följer den gamla texten (med viss redigering 2014): ====

Svenska Jägareförbundet ville anlägga en ny skjutbana vid sjön Likstammen. Likstammen är ett Natura 2000-område. Miljöprövning av skjutbanan blev en långdragen process eftersom starka naturvårdsintressen talar mot anläggandet. Likstammen och Öster Malma ligger mellan Nyköping och Gnesta.

Miljöprövningen av den nya skjutbanan började redan 2004. Jägareförbundet lämnade då in en anmälan till miljönämnden i Nyköpings kommun om att de avsåg att anlägga banan. För att få anlägga en skjutbana av denna storlek behövs enligt miljöbalken (bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, den har 2013 ersatta av miljöprövningsförordningen) en anmälan till miljönämnden (alltså ingen tillståndsprövning). På grund av de många motstridiga intressena utnyttjade miljönämnden en regel i miljöbalken som innebär att tillstånd för verksamheten kan krävas i ett enskilt fall. Jägareförbundet överklagade detta beslut. Länsstyrelsen beslutade i februari 2006 att beslutet var riktigt. I november 2006 ansökte Jägareförbundet om tillstånd. Efter remissbehandlingen kom länsstyrelsen i december 2008 fram till att regeringen skulle underrättas med hänvisning till miljöbalken kapitel 17 § 3. Regeringen överlät åt Miljöprövningsdelegationen att avgöra frågan.

Naturskyddsföreningen, Gnesta kommun, liksom ett antal hembygdsföreningar samt ett flertal närboende i området har motsatt sig placeringen av skjutbanan. Miljönämnden i Nyköpings kommun har däremot tillstyrkt ansökan. Ärendet har remitterats till bl a Naturvårdsverket, som haft en del synpunkter.

I september 2009 beslutade länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att ge tillstånd att anlägga och driva skjutbanan under vissa villkor.

Naturskyddsföreningen i Södermanland län överklagade beslutet till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. I mars 2010 fick föreningen ta del av inkomna yttranden. Särskilt uppseendeväckande är att länsstyrelsen i sitt yttrande skriver att miljöprövningsdelegationen inte borde ha lämnat tillstånd. Miljöprövningsdelegationen är en, visserligen fristående, men ändå en del av länsstyrelsen. Miljödomstolen beslutade den 10 december 2010 att inte lämna begärt tillstånd.

Enligt uppgift lämnade Svenska Jägareförbundet in ett överklagande (ansökan om prövningstillstånd) till miljööverdomstolen men tog senare tillbaka denna.

Uppdaterat: 2014-01-11

Här kan du ta del av handlingar i ärendet: