Fiskgjusen – Sörmlands landskapsdjur

Håkan Gilledal har vid sidan om sitt engagemang i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Södermanlands län, under en lång följd av år inventerat förekomst av fiskgjuse i västra Mälaren. Arbetet har stöttats av länsstyrelsen. Resultat och slutsatser av inventeringar 1971-2009 har publicerats i Länsstyrelsens rapport 2011:4. Du kan ladda ner och läsa rapporten genom att klicka på bilden här under eller via  www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Klicka här för att läsa eller hämta hem rapporten

Fiskgjusen var SOFs riksinventeringsart 2013

Se  http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/arliga-riksinventeringar/riksinventeringen-2013/ varifrån följande text är hämtad:

Fiskgjusen inventerades senast 2001 och tidigare 1971. Nu har SOFs forskningskommitté beslutat om en förnyad inventering. Vi vill därför uppmuntra regionalföreningarna att organisera inventeringar för att så detaljerat som möjligt få grepp om antalet häckande fiskgjusar. Det är viktigt att regionala koordinatorer utses som kan fördela inventeringsarbetet. Inventeringarna bör ta fasta på följande typer av observationer som grund för antalsuppgifter om häckningar:
Räkna aktiva bon. Med aktiv menas att Du ser 1-2 fiskgjusar vid ett bo under häckningsperioden. Ser Du ungar i boet, notera detta och om möjligt antalet. Vid sjöstränder hittar man i regel boet invid vattnet i toppen på ett träd. Gjusen vill nämligen ha sjöutsikt! I skogsmark är det ofta betydligt svårare att finna boet, men det ligger i regel i den riktning där gjusen hörs varna första gången. Även om Du inte hittar boet indikerar en varnande gjuse att bo finns i närheten.
Notera fiskande gjusar under sommaren och se åt vilket håll de transporterar fisken. När fågeln drar iväg (efter att ha cirklat en stund) är den nästan alltid på väg till sitt bo.
Rapportera alla obsar på Svalan. Lita inte på att andra rapporterar ditt bo utan gå in och kolla att det verkligen kommit med.

En intressant fråga är i vilken omfattning fiskgjusens utbredning under senare år påverkats av den ökande havsörnstammen. Vi vet att havsörnen ibland tar fångad fisk från gjusen och att arterna även konkurrerar om bon. Vi vill gärna ha in uppgifter som indikerar sådan konkurrens. Notera under Kommentar på Svalan eller rapportera till din lokala koordinator!

Frågor om inventeringen besvaras av Jan Sondell, 08-560 326 38, 070-318 85 93,jan.sondell@telia.com

Lycka till med den kommande inventeringen!

Jan Sondell                               Henri Engström
Nationell samordnare             SOF forskningskommitté